Fondul SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Prioritatea de investiții: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.
Beneficiar: Comuna Sanpaul, judetul Mures
Titlul proiectului: „Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, Județul Mureș”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114864
Cod SMIS: 114864